Tetsuroh


Tetsuroh(Vo.)BIRTH:1月7日

Yoshi


Yoshi(Key,Cho)BIRTH:1月31日